Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van www.zanaboza.nl en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van www.zanaboza.nl. De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor www.zanaboza.nl maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Disclaimer
De op de site getoonde informatie wordt door www.zanaboza.nl met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

www.zanaboza.nl?aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van www.zanaboza.nl.

www.zanaboza.nl?behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van www.zanaboza.nl.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.